SANO Akira, SASAI Fumie, SOMEYA Satoshi, KURIMOTO Natsuki, and YOSHINO Takamasa – Introducing Contemporary Lacquer

SANO Akira SASAI Fumie SOMEYA Satoshi KURIMOTO Natsuki YOSHINO Takamasa

Introducing Contemporary Lacquer